1) قرائت یا استماع تمامی آیه ( اگر نیمی از آیه را بشنوی یا بخوانی سجده واجب نمی شود)
2) تأخیر در انجام سجده جایز نیست. در صورت تأخیر در اولین فرصت باید آنرا بجا آورد.
3) اگر شنونده با اراده آیه ی سجده را استماع نكند سجده واجب نمی شود و نیاز به دور شدن از محیط نیست.
4) با اراده آیه ی سجده را استماع كنیم باید این استماع همراه با وضوح صوت نیز باشد. اگر در شلوغی صدای آیه را شنیدیم و كل آیه را استماع نكردیم این سجده ندارد.
5) به طور مستقیم و زنده از رادیو و تلویزیون استماع شود سجده واجب است. اما اگر توسط نوار شنیده شود سجده واجب نیست.( مقام معظم رهبری فرمودند: به احترام قرآن احتیاطاً سجده را بجا آورید.) 
6) ذكر خاصی در سجده واجب نیست. اما بهتر است ذكرخاصی كه گفته شده را گفت.( )
7) اگر انسان سر به سجده دارد و آیه ی سجده را بخوانند اگر او در سجده باشد سجده ی او كفایت نمی كند باید دوباره سجده را بجا آورد.
8) اگر هنگام نماز آیه ی سجده را بشنود باید همان لحظه تشهد و سلام را بدهد، سجده را بجا آورد و نماز را از اول بجا آورد.
9) با تكرار آیه ی سجده و استماع آن، باید سجده را تكرار كرد.
10) اگر همزمان با استماع آیه ی سجده دار، خودش هم آیه را بخواند 2 سجده بر او واجب می شود.( باید با زبان تلفظ شود و نگاه كردن را شامل نمی شود.)
11) بر چیزهایی كه سجده بر آنها صحیح است، باید سجده كرد.
12) هنگام جده ، داشتن غسل، وضو، رو به قبله بودن، طهارت و امثالهم لازم نی