تبلیغات
حلقه شهید عبدالحسین برونسی - حاج سعید حدادیان _کامل_

حلقه شهید عبدالحسین برونسی
 
مداحی از
حاج سعید حدادیان

http://www.iranvij.ir/wp-content/uploads/2012/12/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

شب اول:

روضه                  روضه              سینه زنی              سینه زنی             سینه زنی               سینه زنی
شب دوم:
 
 
 
سینه زنی 2 (حدادیان و علی جباری)
شب سوم:
 
 
مدح خوانی حاج سعید حدادیان
شب چهارم:
 
 

شب پنجم:
 
بخش یک     بخش دوم     بخش سوم     بخش چهارم     بخش پنجم
شب ششم:
 
 
 

شب هفتم:
 
 
طبقه بندی: مــــداحــــی مــــحـــــرم 93، 
نوشته شده در تاریخ 1393/08/5 توسط یونس